کاربردهای مزایده

1397/8/20 - توسط مدیرسایت
کاربردهای مزایده

کاربردهای مزایده

از طریق مزایده، مالی منقول یا غیرمنقول (همانند زمین و خانه) و متعلق به فرد یا افرادی را با اجرای احکام، مطابق شرایط مقرر قانونی به‌ فروش می‌گذارند.

یکی از موارد پرکاربرد مزایده، ورشکستگی اشخاص یا شرکت‌ها است. زمانی که شخص یا شرکت ورشکسته توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد، مدیر تسویه جهت پیگیری مطالبات طلبکاران فهرستی از دارایی‌های ورشکسته را تهیه می‌کند و برای پرداخت بدهی‌ها برای فروش اموال ورشکسته از طریق مزایده و مطابق اجرای قانون احکام مدنی اقدام می‌کند. کاربرد دیگر مزایده، در دعاوی خانوادگی است. پس از توقیف مال زوج توسط احکام دادگستری به منظور دریافت مهریه زوجه  و پس از صدور رأی قطعی و درخواست صدور اجراییه، مال مزبور با اجرای احکام مربوط از طریق مزایده به‌ فروش می‌رسد و معادل مبلغ کارشناسی به زوجه پرداخت می‌شود.

استفاده می‌شود. در معاملات شرطی و رهنی هم از مزایده اگر بدهکار در ازای بدهی خود مالی را به‌ رهن گذاشته باشد و ظرف مهلت مقرر نتواند بدهی خود را پرداخت کند، طلبکار می‌تواند جهت اجرای مزایده برای فروش ملک مورد رهن به میزان طلب خود اقدام کند که آیین‌نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی فروش و شرایط آن را مشخص کرده است.

علاوه ‌بر موارد حقوقی مطرح ‌شده، مزایده در امور کیفری نیز کاربرد دارد و در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می‌توان از مزایده استفاده کرد.

بنابراین یشترین کاربرد مزایده، درخصوص مطالبه‌ی طلب است که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری انجام می‌شود. در هر موردی که مالی وثیقه ‌ی طلب طلبکار بوده یا از سوی وی توقیف شده باشد، فروش اموال از این طریق صورت می‌گیرد.