تفاوت مناقصات از نظر مراحل بررسی

1397/8/5 - توسط مدیرسایت
تفاوت مناقصات از نظر مراحل بررسی

تفاوت مناقصات از نظر مراحل بررسی

مناقصات از نظر نیاز به بررسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

مناقصه یک مرحله‌ای که در آن پیشنهادهای ارائه‌شده نیازی به بررسی فنی و بازرگانی ندارند یعنی امتیازدهی بر اساس مشخصات فنی نیست،  پاکت‌های پیشنهادی در یک جلسه باز شده و برنده مناقصه که کمترین قیمت پیشنهادی می‌باشد در همان جلسه اعلام می‌شود.

 برای معاملات ساده که کالا یا خدمت مورد معامله دارای قیمت مشخصی در بازار است و از لحاظ کیفیت تفاوت چندانی باهم ندارند مناقصات یک مرحله‌ای برگزار می‌شود و مناقصه‌گذار بدون نیاز به ارزیابی فنی و اتلاف وقت با کمترین کالا یا خدمات مورد نیاز خود را فراهم می‌کند.

مناقصه دومرحله‌ای که در آن مناقصه‌گذار ارزیابی فنی و بازرگانی که توسط کمیته فنی ( متشکل از 3 عضو خبره فنی مورد تایید مناقصه‌گذار) انجام می گیرد، ضروری می‌داند. نتایج ارزیابی فنی بازرگانی به کمیسیون مناقصه گزارش می شود و پس از بررسی فقط پاکت‌های قیمت‌های پیشنهادی که امتیاز لازم فنی بازرگانی را دارند، باز می‌شود و سایر پاکت‌ها بازنشده باقی می‌ماند.

 در واقع مناقصه دومرحله‌ای برای خریدهای پیچیده که سنجش کیفیت در آنها ضروری است، مناسب می‌باشد و می‌توان در صورت لزوم قیمت بالاتر را نیز که از امتیاز فنی بیشتری برخوردار است به عنوان برنده مناقصه تعیین نمود.