انواع قرارداد پیمانکاری(بخش اول)

1398/11/28 - توسط مدیرسایت
انواع قرارداد پیمانکاری(بخش اول)

انواع قرارداد پیمانکاری(بخش اول)

بخش اول

انواع قراردادهای پیمانكاری :

هر قراردادی جهت ایجاد روابط قانونی و حقوقی بین طرفین قرارداد در زمینه مسئولیت ها و وظایف و پیشبرد پروژه منعقد می‌شود. قراردادهای ساخت و ساز و خرید و ارائه خدمات و ... از جمله این قراردادها هستند.

از رایج ترین قراردادهای صنعت قرارداد پیمانکاری است که به موجب آن پیمانکار مسئولیت اجرای موارد مورد ذکر در قرارداد را به نمایندگی از کارفرما  می‌پذیرد. در این جا به طور خلاصه به معرفی چند قرارداد و مزایا و معایب آنها می پردازیم.

1 – قراردادهای پرداخت كلی

دراین نوع قرارداد ، پیمانكار كل پروژه تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد.

محاسبه مبلغ پیمان: مبلغ  توافق شده با توجه به اطلاعات به دست آمده از طراحی ها، ویژگی های پروژه، كیفیت مورد نظر كارفرما و بازرسی های لازم از محل اجرای كار محاسبه می شود.

قیمت تخمینی اولیه: برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانكار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسك درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و نیز میزان بار كاری جاری خود را اضافه كند.

پرداخت های كارفرما به پیمانكار: این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه و بدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه كه البته اگر در طول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود، صورت می گیرد.

انواع قیمت اینگونه قراردادها:

- قیمت ثابت 

- قیمت شناور 

كاربرد اینگونه قراردادها:

1- جایی كه اطلاعات كافی برای محاسبه دقیق قیمت وجود داشته باشد .

2- وقتی تغییرات كمی در طول انجام پروژه مورد انتظار باشد وكنترل مالی مناسب برقرار باشد.

3- وقتی كارفرما مایل باشد حجم مالی در گردش كل را قبل از عقد قرارداد بداند.

4- زمانی كه ریسك اجرای پروژه پایین باشد.

5- جایی كه كارفرما مایل باشد كنترلی همه جانبه بر امور داشته باشد ولی در جزییات پروژه وارد نشود.

مزایای قراردادهای پرداخت کلی:

1- تعهدات مالی كارفرما با تقریب قابل قبول، پیش از آغاز پروژه مشخص است.

2- مهندسین ، طراحان می توانند در زمان كافی پیش از شروع پروژه كار طراحی را تمام كنند.

3- می توان هزینه پروژه را درطول اجرای فاز طراحی، برنامه ریزی وكنترل كرد تا طراحی به گونه ای انجام گیرد كه پروژه در توان مالی شركت باشد.

4- كارفرما از جریان نقدینگی و نحوه پرداخت در طول فازهای پروژه از قبل آگاه است.

5- كارفرما ریسك كمتری از پیمانكار متحمل می شود.

6- كارفرما می تواند بخشی از كارها را خود انجام دهد.

معایب قراردادهای پرداخت کلی:

1- زمان طولانی مورد نیاز برای تكمیل طراحی سبب افزایش زمان كل پروژه و در نتیجه افزایش هزینه مالی پروژه می شود.

2- كارفرما هیچ نظارتی بر برنامه پیمانكار و تأثیرات آن روی هزینه پروژه ندارد.

3- ممكن است اطلاعات كافی در زمان برگزاری مناقصه موجود باشد و این مسئله بركیفیت انجام پروژه تأثیرخواهدگذاشت.

4- پروژه ممكن است به دلیل عدم همخوانی طراحی های كارفرما با نظرات پیمانكار، از زمان، كیفیت و هزینه برنامه ریزی شده تخطی كند.